Kan ik eisen dat ik contractueel medehuurder word?

Als je bij een ander persoon inwoont dan heb je (vrijwel) geen rechten. Dat betekent onder andere dat je de woning dient te verlaten als de huurder de woning verlaat of indien de huurder overlijdt. Het kan daarom wenselijk zijn om als medehuurder op het contract te worden genoteerd. Verhuurders werken hier echter meestal niet aan mee. Hoe kan je toch bewerkstelligen dat je contractueel medehuurder wordt?

Hoe kan ik medehuurder worden?

Als je contractueel medehuurder wil worden de verhuurder te verzoeken om jou op het contract als (mede)huurder te vermelden. Dit verzoek moet je samen met de huurder indienen. De verhuurder heeft 3 maanden om mee te werken aan dit verzoek. Stemt de verhuurder niet in met de totstandkoming van het medehuurderschap dan kan je, samen met de huurder, eisen dat de rechter bepaalt dat de verhuurder verplicht is jou als medehuurder aan te merken.

Wanneer wordt een huurder aangemerkt als medehuurder?

Een huurder heeft het recht om als medehuurder aangemerkt te worden als hij een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert met de huurder. Hierbij spelen verschillende elementen een rol:

  • De medebewoner moet een gemeenschappelijke huishouding voeren met de huurder;
  • Deze gemeenschappelijke huishouding moet duurzaam zijn;
  • Gaat het om een sociale huurwoning dan moet de medebewoner in aanmerking komen voor een huisvestingsvergunning.

Gemeenschappelijke huishouding

De eerste eis is dat de bewoners een gemeenschappelijke huishouding voeren. Dat betekent, kort gezegd, dat zij samen een huishouden vormen, zoals bijvoorbeeld gezinsleden zouden doen.

Het is ook mogelijk dat twee mensen in dezelfde woning wonen, maar feitelijk geen – affectieve, familiaire of vriendschappelijke – band met elkaar hebben. In zulke situaties wordt vaak individueel gekookt en gegeten en ook worden door hen geen activiteiten ondernomen buiten de woning. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan twee of meer onbekenden die samen een woning huren. Is sprake van een dergelijke situatie hoeft een verhuurder niet mee te werken aan het tot stand komen van contractueel medehuurderschap.

Onder meer de volgende omstandigheden kunnen wijzen op een gezamenlijk huishouden:

  • De woonkosten en kosten van de boodschappen worden gedeeld;
  • Huishoudelijke taken worden samen uitgevoerd;
  • Er wordt gezamenlijk gegeten;
  • Vrije tijd wordt soms gezamenlijk besteed;
  • De medebewoners ondernemen gezamenlijk uitjes buiten de deur.

Duurzaam

Voor het verkrijgen van het medehuurderschap dient de gemeenschappelijke huishouding duurzaam te zijn. Een belangrijk element hierbij is de huidige duur van het samenwonen. Meestal geldt als eis dat de medebewoners minstens 2 jaar samenwonen.

Des te langer je al samenwoont, des te groter is de kans dat je medehuurder kan worden. Daarnaast is de bedoeling van de medebewoners van belang. Als een van de bewoners van plan is om op korte termijn te vertrekken dan is geen sprake van een duurzaam huishouden.

Familieband

Als tussen jou en je medebewoner een familieband bestaat dan zal niet snel worden aangenomen dat sprake is van een duurzaam gemeenschappelijk huishouden. Zeker niet als sprake is van een ouder-kind of grootouder-kleinkind relatie. Daar zijn verschillende redenen toe. Bij een kind wordt er namelijk in principe van uitgegaan dat hij, ook al is hij al langdurig meerderjarig, op termijn de woning zal verlaten. Daarnaast is er voor het aannemen van een gemeenschappelijke huishouding vereist dat beide bewoners een bijdrage leveren aan het samenwonen. Bij een familieband wordt er regelmatig van uitgegaan dat slechts een van de bewoners een bijdrage levert.

Toch is het ook bij een familieband mogelijk om contractueel medehuurder te worden. Daarvoor geldt wel de eis dat sprake is van een bijzondere omstandigheid. Bijvoorbeeld de situatie dat een kind ooit het ouderlijk huis heeft verlaten, waarna hij later weer langdurig bij zijn ouder is gaan wonen.

Andere afwijzingsgronden

Als sprake is van een gemeenschappelijke duurzame huishouding dan kan je in principe contractueel medehuurder worden. Desondanks kan het medehuurderschap ook nog in verband met andere redenen worden afgewezen:

  • Voor het medehuurderschap van een sociale huurwoning geldt dat de medebewoner in aanmerking komt voor een huisvestingsvergunning. Is dit niet het geval dan kan hij geen contractueel medehuurder worden.
  • De medebewoner dient over voldoende inkomen te beschikken om zelfstandig de huur te kunnen betalen. Beschikt de je over onvoldoende inkomen dan wordt het medehuurderschap niet toegekend.

Conclusie

Als je bij een huurder inwoont, kan je soms eisen dat de huurder jou op het huurcontract als medehuurder aanmerkt. Het is echter aan jou om te bewijzen dat sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Daarom is het belangrijk om jouw verzoek goed voor te bereiden. Daarmee vergroot je de kans dat de verhuurder jouw verzoek inwilligt. Werkt de verhuurder niet mee? Dan kan je een procedure starten bij de rechtbank.